Aktuality

 
 
 

!!! ZÁKAZ NÁVŠTĚV !!!

 
NA ZÁKLADĚ NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE JSOU OD 23. 9. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ
ZAKÁZANÉ NÁVŠTĚVY.


Po dobu zákazu návštěv nabízíme možnost se spojit se svými blízkými prostřednictvím programu Skype. V případě zájmu kontaktujte pana Lukáše Bronce na tel. čísle 315 694 721 - 2.


Po dobu zákazu návštěv lze doručovat svým blízkým balíčky, které převezme a ošetří dezinfekčním roztokem pracovník recepce. Poté bude balíček předán klientovi. Balíčky musí být zabaleny do materiálu, jež lze dezinfikovat, otřít (igelitové sáčky, folie, plastové krabičky atd.) a řádně označeny jménem klienta.
 

 
 
 
 

NÁVŠTĚVY V DSM

 
Na základě Mimořádného opatření k usnesení vlády č. 555 ze dne 18. 5. 2020 jsou ode dne 1. 9. 2020 stanovena pravidla pro osoby přicházející do DSM:

Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem či zaměstnancem Domova a další osobou musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem.

1/ Každá osoba přicházející do Domova je povinna mít roušku. Roušku si návštěva po celou dobu pobytu v objektu nesmí sundat a musí ji mít po celou dobu nasazenu tak, aby zakrývala ústa i nos. Při vstupu do Domova musí návštěva provést dezinfekci rukou, a to připraveným dezinfekčním prostředkem.

2/ Každá osoba přicházející do Domova, je zapsána do knihy návštěv.

3/ Každá osoba přicházející do objektu je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19. Návštěva je povinna si nechat změřit teplotu bezkontaktním teploměrem. Při příchodu prochází návštěva přes bezpečnostní zónu, kde je na podlaze umístěna dezinfekční rohož, přes kterou návštěva prochází. Osoba s tělesnou teplotou nad 37,0 oC nebo s jinými pozitivními příznaky virového onemocnění, nebude do Domova pro seniory vpuštěna.

4/ Pro vstup do objektu Domova je možné používat pouze hlavní vchod, kde bude kontaktní místo pro dezinfekci a zápis do knihy návštěv. Návštěva se nepohybuje po budově.

5/ Návštěvy u klientů jsou umožněny pouze osobám, které se předem telefonicky objednají. Návštěvy budou probíhat denně v době od 9.00 do 11.30 hodin a v době od 13.00 do 16.00 hodin. Maximální doba návštěvy je stanovena na 1 hodinu. Objednávky návštěv jsou možné pouze v pracovní dny, a to v čase od 8.00 do 14.00 hod. na telefonu vedoucího přímé péče: Mgr. Jiří Horáček, MBA tel. 775 277 678.

6/ Návštěvy u klientů mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby u jednoho klienta ve stejném čase. Výjimkou jsou děti do 15 ti let, které se do počtu osob nepočítají. Návštěva je povinna dodržet maximální hodinový čas návštěvy

7/ Pokud je to možné, klient je zabezpečen během návštěvy rouškou.

8/ Návštěvy u klientů budou probíhat ve venkovním prostoru. Pokud je to skutečně nezbytné, ze zdravotních důvodů klienta, nebo nepřízně počasí, může návštěva probíhat ve společných prostorech v 1. NP budovy. Vše po dohodě s personálem přímé péče. V areálu je třeba dodržovat patřičné rozestupy, vždy je třeba dbát pokynů personálu.
Návštěvy na pokojích jsou možné pouze u imobilních klientů.

9/ Pokud návštěva přinese dárky, potraviny či další osobní věci pro klienta, předá tyto věci při příchodu personálu, který je nejprve ošetří dezinfekcí a poté předá klientovi. Balíčky musí být zabaleny do materiálu, jež lze vydezinfikovat, otřít (igelitové sáčky, folie, plastové krabičky atd.) a řádně označeny jménem klienta.

10/ Vzhledem ke všem nezbytným opatřením, musí být počet návštěv v Domově limitován. Aby nedocházelo k velké koncentraci osob budou návštěvy personálem DSM časově i prostorově koordinovány.

11/ Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, se kterými přišla návštěva do kontaktu prostředkem s virucidním účinkem.

12/ Návštěva bez předchozího objednání není možná!!! Osoba, která nemá předem domluvenu návštěvu, nebude do Domova vpuštěna.

Žádáme, aby návštěvníci respektovali daná pravidla a chránili tím zdraví našich klientů i zaměstnanců.

Děkujeme.

Za klienty a zaměstnance Domova Mgr. Bc. Blanka Dvorščíková, MBA, ředitelka organizace

 

 
 

Opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19

 
Domov seniorů Mšeno, p. o. má vytvořen krizový plán, obsahující preventivní opatření v souvislosti se šířením viru COVID-19, s cílem ochránit klienty a zaměstnance zařízení. Rovněž má k dispozici plán opatření pro případ výskytu nákazy v zařízení, karantény zařízení, nebo uzavření lokality. V případě realizace krizových opatření by byl základní provoz personálně zajištěn, ale některé činnosti by musely být minimalizovány.

Nemusíte se obávat, o vaše blízké by bylo v takovém případě dobře postaráno.

Zaměstnanci domova od počátku výskytu nákazy intenzivně pracují na preventivních opatřeních s cílem, aby se nákaza „nedostala dovnitř“. Pracujeme na aktualizacích preventivních opatření a možnostech krizového řízení za nouzového stavu. Krizové plány by v případě karantény bylo nutno modifikovat na konkrétní vzniklou situaci.

Plán krizové připravenosti je soubor dokumentů obsahující popis a analýzu hrozeb a souhrn krizových opatření a postupů, které nejen DSM, ale také ministerstva, správní úřady a orgány územní samosprávy zpracovávají k připravenosti na řešení krizových situací.

Krizový plán není veřejnosti poskytován v písemné podobě.

Průběžně a nepřetržitě sledujeme situaci ve Středočeském kraji, jsme ve spojení s krajskou hygienickou stanicí, zřizovatelem a s orgány státní správy.
 
Na vaše dotazy odpoví:
 

Mgr. Bc. Blanka Dvorščíková, MBA, ředitelka

 
tel.: +420 606 823 127, e-mail: dsm.reditel@seznam.cz
 

Jana Wasyliwová, DiS., sociální pracovnice

 
tel.: +420 721 128 658, e-mail: dsm.socialni@seznam.cz
 

Mgr. Jiří Horáček, MBA, vedoucí pracovníků v sociálních službách – přímá péče

 
tel.: +420 775 277 678, e-mail: dsm.vpsp@seznam.cz
 

Sabina Nývltová, vedoucí sestra

 
tel.: +420 775 277 645, e-mail: dsm.vszp@seznam.cz
 
 

 
 

Poděkování všem dárcům za pomoc

 
Domov seniorů Mšeno, p. o. děkuje VŠEM dobrovolníkům, rodinným příslušníkům, jednotlivcům i organizacím, ale i neznámým dárcům, kteří se během uplynulých dnů zapojili do jakékoliv pomoci pro náš domov. Jedná se nejen o zajištění ochranných pomůcek (látkové roušky, jednorázové roušky a respirátory, ochranné štíty), dezinfekčních prostředků, o poskytnutí finančních prostředků na nákup těchto pomůcek, ale i dodání něčeho dobrého na zub, či zprostředkování kontaktu pro klienty s okolím pomocí IT techniky, nebo třeba milé slovo, dopis, přání, které velmi potěší. Veškeré dary jsou využívány ve prospěch klientů a zaměstnanců organizace. Vyjmenovat zde zcela všechny dárce je nemožné a neradi bychom nechtěně na někoho zapomněli. Pomoci a podpory všech si velice vážíme.

Děkujeme
 
 

 
 

! ZÁKAZ NÁVŠTĚV !

 
Mimořádné opatření - zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Praha, 9. 3. 2020

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
- nezletilých pacientů,
- pacientů s omezenou svéprávností,
- rodiček,
- pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se s účinností od 10. 3. 2020nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:
- nezletilých uživatelů sociálních služeb,
- uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
- uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID -19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států Evropské unie a obecně více než 100 států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky ve vztahu k ohroženým skupinám osob.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem ke každodenně rostoucímu počtu nakažených na území České republiky, a proto dnem nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

p o d e p s á n o e l e k t r o n i c k y