Aktuality

 
 
 

NÁVŠTĚVY V DSM

 
 
Na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 29. června 2020 jsou ode dne 1. 7. 2020 stanovena pravidla pro osoby přicházející do DSM:

Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem či zaměstnancem Domova a další osobou musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem.

1/ Každá osoba přicházející do Domova je povinna mít roušku. Roušku si návštěva po celou dobu pobytu v objektu nesmí sundat a musí ji mít po celou dobu nasazenu tak, aby zakrývala ústa i nos. Při vstupu do Domova musí návštěva provést dezinfekci rukou, a to připraveným dezinfekčním prostředkem.

2/ Každá osoba přicházející do Domova, je zapsána do knihy návštěv.

3/ Každá osoba přicházející do objektu je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19. Návštěva je povinna si nechat změřit teplotu bezkontaktním teploměrem. Při příchodu prochází návštěva přes bezpečnostní zónu, kde je na podlaze umístěna dezinfekční rohož, přes kterou návštěva prochází. Osoba s tělesnou teplotou nad 37,0 oC nebo s jinými pozitivními příznaky virového onemocnění, nebude do Domova pro seniory vpuštěna.

4/ Pro vstup do objektu Domova je možné používat pouze hlavní vchod, kde bude kontaktní místo pro dezinfekci a zápis do knihy návštěv. Návštěva se nepohybuje po budově.

5/ Návštěvy u klientů jsou umožněny pouze osobám, které se předem telefonicky objednají. Návštěvy budou probíhat denně v době od 9.00 do 11.30 hodin a v době od 13.00 do 16.00 hodin. Maximální doba návštěvy je stanovena na 1 hodinu. Objednávky návštěv jsou možné v čase od 8.00 do 14.00 hod. na telefonu vedoucího přímé péče: Bc. Jiří Horáček, tel. 775 277 678.

6/ Návštěvy u klientů mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby u jednoho klienta ve stejném čase. Výjimkou jsou děti do 15 ti let, které se do počtu osob nepočítají. Návštěva je povinna dodržet maximální hodinový čas návštěvy

7/ Pokud je to možné, klient je zabezpečen během návštěvy rouškou.

8/ Návštěvy u klientů budou probíhat ve venkovním prostoru. Pokud je to skutečně nezbytné, ze zdravotních důvodů klienta, nebo nepřízně počasí, může návštěva probíhat ve společných prostorech v 1. NP budovy. Vše po dohodě s personálem přímé péče. V areálu je třeba dodržovat patřičné rozestupy, vždy je třeba dbát pokynů personálu.
Návštěvy na pokojích jsou možné pouze u imobilních klientů.

9/ Pokud návštěva přinese dárky, potraviny či další osobní věci pro klienta, předá tyto věci při příchodu personálu, který je nejprve ošetří dezinfekcí a poté předá klientovi. Balíčky musí být zabaleny do materiálu, jež lze vydezinfikovat, otřít (igelitové sáčky, folie, plastové krabičky atd.) a řádně označeny jménem klienta.

10/ Vzhledem ke všem nezbytným opatřením, musí být počet návštěv v Domově limitován. Aby nedocházelo k velké koncentraci osob budou návštěvy personálem DSM časově i prostorově koordinovány.

11/ Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, se kterými přišla návštěva do kontaktu prostředkem s virucidním účinkem.

12/ Návštěva bez předchozího objednání není možná!!! Osoba, která nemá předem domluvenu návštěvu, nebude do Domova vpuštěna.

Žádáme, aby návštěvníci respektovali daná pravidla a chránili tím zdraví našich klientů i zaměstnanců.

Děkujeme.

Za klienty a zaměstnance Domova Mgr. Bc. Blanka Dvorščíková, MBA, ředitelka organizace

 

 
 

Opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19

 
Domov seniorů Mšeno, p. o. má vytvořen krizový plán, obsahující preventivní opatření v souvislosti se šířením viru COVID-19, s cílem ochránit klienty a zaměstnance zařízení. Rovněž má k dispozici plán opatření pro případ výskytu nákazy v zařízení, karantény zařízení, nebo uzavření lokality. V případě realizace krizových opatření by byl základní provoz personálně zajištěn, ale některé činnosti by musely být minimalizovány.

Nemusíte se obávat, o vaše blízké by bylo v takovém případě dobře postaráno.

Zaměstnanci domova od počátku výskytu nákazy intenzivně pracují na preventivních opatřeních s cílem, aby se nákaza „nedostala dovnitř“. Pracujeme na aktualizacích preventivních opatření a možnostech krizového řízení za nouzového stavu. Krizové plány by v případě karantény bylo nutno modifikovat na konkrétní vzniklou situaci.

Plán krizové připravenosti je soubor dokumentů obsahující popis a analýzu hrozeb a souhrn krizových opatření a postupů, které nejen DSM, ale také ministerstva, správní úřady a orgány územní samosprávy zpracovávají k připravenosti na řešení krizových situací.

Krizový plán není veřejnosti poskytován v písemné podobě.

Průběžně a nepřetržitě sledujeme situaci ve Středočeském kraji, jsme ve spojení s krajskou hygienickou stanicí, zřizovatelem a s orgány státní správy.
 
Na vaše dotazy odpoví:
 
Mgr. Bc. Blanka Dvorščíková, MBA, ředitelka
tel.: 606 823 127, e-mail: dsm.reditel@seznam.cz

Jana Wasyliwová, DiS., sociální pracovnice
tel.: 721 128 658, e-mail: dsm.socialni@seznam.cz

Bc. Jiří Horáček, vedoucí pracovníků v sociálních službách – přímá péče
tel.: 775 277 678, e-mail: dsm.vpsp@seznam.cz

Sabina Nývltová, vedoucí sestra
tel.: 775 277 645, e-mail: dsm.vszp@seznam.cz
 
 

 
 

Poděkování všem dárcům za pomoc

 
Domov seniorů Mšeno, p. o. děkuje VŠEM dobrovolníkům, rodinným příslušníkům, jednotlivcům i organizacím, ale i neznámým dárcům, kteří se během uplynulých dnů zapojili do jakékoliv pomoci pro náš domov. Jedná se nejen o zajištění ochranných pomůcek (látkové roušky, jednorázové roušky a respirátory, ochranné štíty), dezinfekčních prostředků, o poskytnutí finančních prostředků na nákup těchto pomůcek, ale i dodání něčeho dobrého na zub, či zprostředkování kontaktu pro klienty s okolím pomocí IT techniky, nebo třeba milé slovo, dopis, přání, které velmi potěší. Veškeré dary jsou využívány ve prospěch klientů a zaměstnanců organizace. Vyjmenovat zde zcela všechny dárce je nemožné a neradi bychom nechtěně na někoho zapomněli. Pomoci a podpory všech si velice vážíme.

Děkujeme
 
 

 
 

! ZÁKAZ NÁVŠTĚV !

 
Mimořádné opatření - zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Praha, 9. 3. 2020

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
- nezletilých pacientů,
- pacientů s omezenou svéprávností,
- rodiček,
- pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se s účinností od 10. 3. 2020nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:
- nezletilých uživatelů sociálních služeb,
- uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
- uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID -19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států Evropské unie a obecně více než 100 států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky ve vztahu k ohroženým skupinám osob.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem ke každodenně rostoucímu počtu nakažených na území České republiky, a proto dnem nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

p o d e p s á n o e l e k t r o n i c k y