Aktuality

 
 
POVOLENÍ NÁVŠTĚV
BEZ OMEZENÍ


Ve Mšeně dne 5. 5. 2022
Mgr. Bc. Blanka Dvorščíková, MBA, ředitelka DSM

 
 
 

 NÁVŠTĚVY 

 
dle Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 10. 3. 2022 č. 8789.

Návštěvu u klientů pobytové sociální služby lze připustit pouze za podmínky, že:osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.Osoba, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.


Informace k návštěvám - Mgr. Jiří Horáček, MBA na tel. 775 277 678
(pondělí – pátek od 6.30 hod. do 15.00 hod.).

Doba návštěvy je omezena maximálně na 60 min.
Počet osob u jednoho klienta maximálně 2 osoby.
Ve Mšeně dne 11. 4. 2022


Mgr. Bc. Blanka Dvorščíková, MBA, ředitelka DSM

 
 
 
 
 

 
 

Opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19

 
Domov seniorů Mšeno, p. o. má vytvořen krizový plán, obsahující preventivní opatření v souvislosti se šířením viru COVID-19, s cílem ochránit klienty a zaměstnance zařízení. Rovněž má k dispozici plán opatření pro případ výskytu nákazy v zařízení, karantény zařízení, nebo uzavření lokality. V případě realizace krizových opatření by byl základní provoz personálně zajištěn, ale některé činnosti by musely být minimalizovány.

Nemusíte se obávat, o vaše blízké by bylo v takovém případě dobře postaráno.

Zaměstnanci domova od počátku výskytu nákazy intenzivně pracují na preventivních opatřeních s cílem, aby se nákaza „nedostala dovnitř“. Pracujeme na aktualizacích preventivních opatření a možnostech krizového řízení za nouzového stavu. Krizové plány by v případě karantény bylo nutno modifikovat na konkrétní vzniklou situaci.

Plán krizové připravenosti je soubor dokumentů obsahující popis a analýzu hrozeb a souhrn krizových opatření a postupů, které nejen DSM, ale také ministerstva, správní úřady a orgány územní samosprávy zpracovávají k připravenosti na řešení krizových situací.

Krizový plán není veřejnosti poskytován v písemné podobě.

Průběžně a nepřetržitě sledujeme situaci ve Středočeském kraji, jsme ve spojení s krajskou hygienickou stanicí, zřizovatelem a s orgány státní správy.
 
Na vaše dotazy odpoví:
 

Mgr. Bc. Blanka Dvorščíková, MBA, ředitelka

 
tel.: +420 606 823 127, e-mail: dsm.reditel@seznam.cz
 

Jana Wasyliwová, DiS., sociální pracovnice

 
tel.: +420 721 128 658, e-mail: dsm.socialni@seznam.cz
 

Mgr. Jiří Horáček, MBA, vedoucí pracovníků v sociálních službách – přímá péče

 
tel.: +420 775 277 678, e-mail: dsm.vpsp@seznam.cz
 

Sabina Nývltová, vedoucí sestra

 
tel.: +420 775 277 645, e-mail: dsm.vszp@seznam.cz
 
 

 
 

Poděkování všem dárcům za pomoc

 
Domov seniorů Mšeno, p. o. děkuje VŠEM dobrovolníkům, rodinným příslušníkům, jednotlivcům i organizacím, ale i neznámým dárcům, kteří se během uplynulých dnů zapojili do jakékoliv pomoci pro náš domov. Jedná se nejen o zajištění ochranných pomůcek (látkové roušky, jednorázové roušky a respirátory, ochranné štíty), dezinfekčních prostředků, o poskytnutí finančních prostředků na nákup těchto pomůcek, ale i dodání něčeho dobrého na zub, či zprostředkování kontaktu pro klienty s okolím pomocí IT techniky, nebo třeba milé slovo, dopis, přání, které velmi potěší. Veškeré dary jsou využívány ve prospěch klientů a zaměstnanců organizace. Vyjmenovat zde zcela všechny dárce je nemožné a neradi bychom nechtěně na někoho zapomněli. Pomoci a podpory všech si velice vážíme.

Děkujeme
 
 

 
 

! ZÁKAZ NÁVŠTĚV !

 
Mimořádné opatření - zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Praha, 9. 3. 2020

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
- nezletilých pacientů,
- pacientů s omezenou svéprávností,
- rodiček,
- pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se s účinností od 10. 3. 2020nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:
- nezletilých uživatelů sociálních služeb,
- uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
- uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID -19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států Evropské unie a obecně více než 100 států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky ve vztahu k ohroženým skupinám osob.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem ke každodenně rostoucímu počtu nakažených na území České republiky, a proto dnem nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

p o d e p s á n o e l e k t r o n i c k y