Virtuální Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“ (U3V) je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Uvádí se, že celkově je 22 univerzitami a vysokými školami nabízeno více jak 400 různých vzdělávacích programů a touto formou studuje v celé České republice zhruba 20 000 seniorů. Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato možnost aktivního stáří nedostupná.

Virtuální Univerzita třetího věku

je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejíž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách či univerzitách. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní problémy.

S využitím rychle se rozvíjejících informačních a komunikačních technologií je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání co možná největšímu okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště.

Systém výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase. Tato forma výuky – přednášky poskytované jednotlivými univerzitami v tzv. konzultačních střediscích i v „neuniverzitních“ městech – je chápána jako další možná forma distančního seniorského vzdělávání.

Virtuální výuka Univerzity třetího věku (VU3V) zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, kdekoliv kde je dostupný internet – v knihovnách, školách, informačních střediscích, klubech seniorů a podobně.

Způsob výuky

Senioři společně shlédnou každých 14 dní – podle harmonogramu konkrétního KS – ve zvolené místnosti natočené přednášky, které jsou umístěny na Seniorském portálu VU3V (www.e-senior.cz). Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze řízená pověřeným lektorem v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.

Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím e-mailové komunikace v prostředí UV3V portálu zaslat lektorovi, který do předem stanoveného termínu zašle odpovědi.

Časový prostor následujících 14ti dní může každý senior buď samostatně nebo ve skupinách využít k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle technických možností (počítač a připojení k internetu – z domova, v rámci rodiny, v KS, v PC učebnách, v knihovnách apod.). Senior si může přehrát celou přednášku, nebo jen její určité části. Své znalosti si může ověřit v samostatně vypracovaném (generovaném) testu. Po jeho zpracování si správnost svých odpovědí může ihned ověřit. Pokud má senior problém s ovládáním počítače, možností přístupu k němu, nebo je pro něj vyhovující tištěná podoba přednášky, lze tuto získat v podobě připraveného sylabu.

Po ukončení semestru a splnění daných podmínek studia proběhne slavností ukončení pro všechny seniorské studenty, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru.

 

Skip to content