Poslání Domova seniorů Mšeno

Poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb, a to zejména starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují poskytování sociální služby, jež nemůže být zajištěna jiným způsobem, a dále péče zejména o staré občany, kteří ji potřebují z jiných vážných důvodů.

Cíle Domova seniorů Mšeno

Základní cíl:

Cílem při poskytování služby je vytvoření moderního systému sociálních služeb, umožnit a vést každého klienta k tomu, aby nebyl pouze pasivním objektem péče, ale jejím aktivním subjektem.

 

Způsob dosažení:

Poskytování služeb, které podporují samostatnost a soběstačnost uživatelů sociálních služeb, respektují a posilují naplňování základních lidských a občanských práv a oprávněných zájmů, jsou poskytovány podle individuálních potřeb, minimalizují rizika související se způsobem života, posilují vlastní způsob řešení životní změny, orientaci v sociálním prostředí a běžný způsob života v přijatelné alternativě domova.

 

Dlouhodobé cíle:

Cíle podporují spolupráci jednotlivých úseků zařízení, zaměstnanců, klientů, rodinných příslušníků klientů, zřizovatele zařízení, dalších organizací a veřejnosti za účelem rozvoje sociálních služeb.

 • Vytvořit a udržet kvalifikovanou a kompetentní organizaci koordinací ucelené podpory a péče o seniory.
 • Zajistit kvalitu poskytovaných sociálních služeb s důrazem na počet a odborné vzdělávání zaměstnanců.
 • Zajistit podmínky pro odpovídající, příjemné a důstojné prostředí a efektivní provoz zařízení s ohledem na potřeby uživatelů.

 

Dílčí cíle:

 • Standardy sociálních služeb (zavádění a naplňování v praxi).
 • Kontakt a jednání klienta se službou (zkvalitňování postupů v souladu s pravidly).
 • Integrace a koordinace služeb (rozvoj pravidel a postupů).
 • Udržení kontinuity (zajištění postupů při změně a rozšíření služeb).
 • Dokumentace (systém nezbytných informací a pravidel pro sdílení).
 • Individuální cíle a plány (vytváření, naplňování a monitorování).
 • Vzdělávání klientů/rodin (informace o službách a podpoře aktivního života klientů).
 • Práva klientů (ochrana práv klientů a řešení etických otázek).
 • Snižování rizika sociálního vyloučení.
 • Důstojné prostředí život a soukromí pro uživatele služby.
 • Vzdělávání personálu (aktualizace pracovních pozic a vzdělávání).
 • Rozvoj vztahů s veřejností (spolupráce, osvěta).
 • Garance kvality (identifikace oblastí a zlepšování kvality služeb).
 • Procesní management (organizování, rozhodování, plánování, motivace, informační zajištění, kontrola).
 • Krizový management (zajištění pravidel a organizačních procesů).

Základní principy poskytovaných sociálních služeb

 • Garance dodržování základních lidských a občanských práv a svobod u všech uživatelů služeb.
 • Uplatňování stejných práv a povinností všech klientů vůči sobě navzájem. Partnerství klienta ve vztahu ke službám s respektem k jeho důstojnosti, osobnosti a akceptaci jeho volby.
 • Individuální přístup ke každému klientovi na základě jedinečnosti jeho potřeb a zájmů.
 • Poskytování služeb v rozsahu a intenzitě oprávněných sociálních a zdravotních potřeb klienta.
 • Celostní přístup (bio-psycho-sociální-spirituální) při poskytování sociálních služeb a péči o klienta.
 • Aktivní podíl klienta, využití vlastní soběstačnosti a zodpovědnosti při naplňování svých oprávněných zájmů a potřeb, na účelném a plnohodnotném využívání služeb v závislosti na jeho zdravotním a psychickém stavu.

Zásady poskytovaných sociálních služeb

 • Respektování osobní svobody – klienti nejsou personálem domova nuceni k žádné činnosti, která by byla v rozporu z jejich osobním rozhodnutím.
 • Ochrana práv obyvatel domova – chráníme práva našich uživatel v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly domova.
 • Odbornost – o klienty pečuje kvalifikovaný personál, který si doplňuje a prohlubuje své poznatky a rozšiřuje své dovednosti v rámci dalšího vzdělávání za účelem zkvalitňování poskytované péče.
 • Nestrannost – klienty posuzujeme nestranně a rovnoprávně.
 • Diskrétnost – je důležitým prvkem při jednání a péči o klienty.
 • Nezávislost – snažíme se o zachování a udržení nezávislosti klientů, pokud to umožňují sociální a zdravotní poměry.
 • Využívání sítě služeb mimo DSM – poskytujeme informace o službách.
 • Autonomie klientů – klienti mají možnost se spolupodílet na rozhodování a organizování života v domově ( výbor obyvatel, stravovací komise).
 • Seberealizace obyvatel – klienti se dle svých zájmů a schopností s ohledem na možnosti zařízení, mohou zabývat různými formami aktivizačních činností.
 • Respektování potřeb obyvatel – personál domova respektuje základní lidská práva uživatelů služeb, ochranu osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby.
 • Standardizace – utváříme a plníme standardy kvality sociálních služeb.

Uplatňování svobodné vůle klientů v souladu s jejich právy

Klienti mají možnost uplatňovat vlastní vůli v takovém rozsahu, aby jejich rozhodnutí byla v souladu s platnou legislativou, s Domácím řádem DSM a ostatními vnitřními předpisy, které se jich přímo týkají.

Klienti mají možnost především:

 • Zvolit si služby, které podporují zlepšení kvality života, uzavřít smlouvu o poskytnutí služby, odmítnout službu.
 • Účastnit se denně všech stránek poskytovaných služeb a činit osobní rozhodnutí.
 • Svobodně si volit lékaře, pojišťovnu, dodavatele léků, zdravotního pracovníka a další pracovníky, k nimž mají důvěru, s přihlédnutím k možnostem a provozu zařízení.
 • Mít člověka, který jim poskytuje zastání, podporu a který je zapojen do jejich služby.
 • Aktivně se zapojit do svých Individuálních plánů podpory a péče.
 • Žít s přiměřeným rizikem (např. odmítnout lékařskou péči, dietní režim).
 • Pokračovat ve svém životním stylu a běžném způsobu života v rámci svých schopností.
 • Udržovat kulturní praktiky a duchovní přesvědčení.
 • Rozhodovat o náplni svého volného času.
 • Účastnit se sociálních, společenských a spirituálních aktivit uvnitř i vně domova.
 • Využívat sociálně terapeutické, aktivizační a kulturní programy domova.
 • Půjčovat si časopisy a knihy domova.
 • Uplatnit svá přání při volbě a sdílení pokoje v souladu s domácím řádem.
 • Udržovat své přirozené vztahy s rodinou, blízkými, přáteli a přijímat návštěvy.
 • Vyzdobit si pokoj vlastními drobnými předměty, obrázky.
 • Volit si oblečení.
 • Připravit si jednoduchá jídla.
 • Využívat veřejné služby a informace o službách v okolí.
 • Samostatně hospodařit s vlastními penězi.

Druhy poskytovaných sociálních služeb

Organizace poskytuje sociální služby podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění:

 • Domov pro seniory (§ 49)
 • Pečovatelská služba (§ 40)
 • Denní stacionář (§ 46)
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66);

Okruh osob

Organizace zajišťuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina:

 • senioři

Služby v zařízení nejsou poskytovány:

(důvody k nepřijetí uchazeče do zařízení)

 • Zařízení neposkytuje službu, o kterou uchazeč žádá.
 • Zařízení nemá dostatečnou kapacitu.
 • Zdravotní stav uchazeče vylučuje poskytnutí sociální služby.

Metody sociální práce s klientem

Při poskytování sociální služby jsou uplatňovány přístupy a metody sociální práce – případová práce, práce s jednotlivcem, práce se skupinou, krizová intervence, supervize.

Skip to content