Služby domova pro seniory Mšeno

Hlavním předmětem činnosti zařízení je poskytování celodenní komplexní péče klientům domova.

Na základě žádosti o umístění, jsou do domova přijímáni zejména staří občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále staří občané, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.

Zařízení poskytuje:

 • pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, zajišťuje celodenní komplexní péči o klienty domova (ubytování, stravování, služby), dále těmto klientům zajišťuje ošetřovatelskou, rehabilitační a léčebně preventivní péči,
 • terénní a ambulantní služby klientům pečovatelské služby,
 • ambulantní služby klientům denního stacionáře,
 • stravování starým občanům, těžce zdravotně postiženým občanům, pracovníkům pečovatelské služby, zaměstnancům domova seniorů a dalším občanům,
 • sociální a sociálněprávní poradenství, výchovné, vzdělávací a aktivační činnosti pro klienty DSM, klienty pečovatelské služby a denního stacionáře, seniory a osoby se zdravotním postižením z města a okolí,
 • pro klienty i ostatní občany, zařízení organizuje kulturní a společenské programy, pracovní a zájmové činnosti, apod.

Poskytování sociálních služeb DSM je zahájeno na základě žádosti občana podané u Poskytovatele sociální služby.

Každý klient uzavírá s Poskytovatelem písemnou Smlouvu o poskytnutí sociální péče. Smlouva o poskytování služby upravuje konkrétní požadavky a potřeby klientů a způsob poskytování služeb PS DSM. Smlouva je stanovena dle potřeb klienta, vždy však s ohledem na možnosti poskytovatele.

Dalšími službami, které jsou poskytovány v objektu DSM (nejen pro klienty) je ordinace praktického lékaře, pedikúra, kadeřnictví.

Domov seniorů poskytuje čtyři druhy sociálních služeb:

Domov pro seniory

Zařízení zajišťuje komplexní pobytové sociální služby pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Základní činnosti služby:

 • poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy prádla, žehlení,
 • poskytnutí stravy – celodenní stravování, dietní strava,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Občané jsou přijímáni do DS na podkladě žádosti podané u Poskytovatele sociální služby.

Pokud žadatel splňuje podmínky pro přijetí a v zařízení je volné místo, rozhodne komise o přijetí. Není-li volné místo, je žadatel zařazen do evidence žadatelů.

6

Pečovatelská služba

Služba je poskytována občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je realizována ve vymezeném čase jako terénní služba v místě bydliště klientů nebo ambulantně v budově domova seniorů.

Základní činnosti služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Posláním pečovatelské služby DSM je zajištění komplexní a kvalitní péče o občana, o jeho výživu a domácnost. PS do jisté míry kompenzuje sníženou soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením, prodlužuje období jejich relativně nezávislého života v přirozeném prostředí vlastního domova a oddaluje nutnost péče pobytové sociální služby. PS poskytuje pomoc také rodinám s dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální situaci.  

Pečovatelská služba se poskytuje za plnou i částečnou úhradu podle ceníku PS.

Podmínkou pro poskytování pečovatelské služby je sociální a zdravotní stav příjemce, jehož důsledkem je závislost na pomoci jiné osoby.

Pečovatelka má právo odmítnout provedení úkonu, který je spojený s jakýmkoliv nebezpečím na zdraví či bezpečnosti její nebo uživatele služeb.

PS DSM je poskytována denně, včetně víkendů a svátků, a to od 7.00 hod. do 19.00 hod.

6

Denní stacionář

Organizace zajišťuje ambulantní sociální služby pro seniory a spoluobčany se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost postižené spoluobčany z regionu, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je realizována ambulantně v budově domova seniorů.

Základní činnosti služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Posláním stacionáře DSM je zajištění kvalitní péče o občana, zajištění jeho potřeb a pomoci rodinám pečujícím o člověka, závislého na pomoci jiné fyzické osoby. Stacionář do jisté míry kompenzuje sníženou soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením, prodlužuje období jejich relativně nezávislého života v přirozeném prostředí vlastního domova a oddaluje nutnost péče pobytové sociální služby.

Klienty stacionáře DSM jsou občané se zdravotním postižením, nemocní a staří lidé, kteří nejsou schopni si sami obstarat některé životní potřeby, nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další osobní péči.

Služby stacionáře se poskytují za úhradu podle ceníku Denního stacionáře DSM.

Podmínkou pro poskytování služeb denního stacionáře je sociální a zdravotní stav příjemce, jehož důsledkem je závislost na pomoci jiné osoby.

Služby denního stacionáře jsou poskytovány od pondělí do pátku (pouze v pracovní dny).

6

Sociálně aktivizační služby

Organizace zajišťuje ambulantní, popřípadě terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením.

Základní činnosti služby:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Uživatelem sociálních služeb se může stát každý občan, který je poživatelem starobního důchodu nebo je osobou se zdravotním postižením ohroženou sociálním vyloučením.

Služby jsou poskytovány od pondělí do pátku, výjimečně také o víkendu.

Sociálně aktivizační služby jsou především zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, jejichž cílem je vyplnit smysluplně volný čas uživatele a udržovat či dále rozvíjet jeho schopnosti a všeobecný rozhled formou nenásilně vedených edukačních, relaxačních a oddechových aktivit. Služby mají za cíl prevenci sociálního vyloučení seniorů a osob se zdravotním postižením.

Uživatelé mají právo zasahovat a aktivně se podílet na výběru tématu aktivit, mají právo podílet se na realizaci programu. Uživatelé mohou vznášet návrhy, námitky a podněty.

Účast na aktivizačních službách je dobrovolná, uživatel služby využívá podle svých zájmů, schopností a možností s ohledem na zdravotní stav.

Sociálně aktivizační služby jsou uživatelům poskytovány zdarma.

6

Sociální služby Domova seniorů Mšeno, p. o. jsou spolufinancovány Středočeským krajem

Skip to content