Práva klientů

Zaměstnanci naší organizace jsou povinni při své každodenní činnosti respektovat základní práva klientů, jejich nároky vyplývající z platných, obecně závazných norem a pravidel občanského soužití. Jde zejména o následující oblasti: ochrana osobní svobody, soukromí, ochrana před veškerými formami zneužívání a diskriminace.

Ochrana lidských práv a svobod

Klient má právo si vybrat způsob svého života, používá autonomie dle svých fyzických i duševních možností, a to i za cenu určitého rizika. Je však nutné, aby byl o tomto riziku informován a přizpůsobil mu prostředí, ve kterém žije.

Ochrana osobní svobody

Každý klient je svobodný občan ve všech směrech svého konání. Jediné co jej může omezit, je platná legislativa.

Ochrana důstojnosti

Klient má právo na zachování a ochranu své osobní důstojnosti. Povinností zaměstnanců je s klientem takto jednat. I v situaci závislosti na péči jiné osoby je zapotřebí, aby našim klientům nejen náležela všechna práva a svobody, ale aby měli možnost je také využívat tak, jako jiní občané. Mají právo na respektování osobní cti, dobré pověsti a právo vyžadovat ochranu svého jména.

Ochrana soukromí a respektování studu klienta

Klient má právo na ochranu svého soukromí a personál je povinen toto plně respektovat. Při úklidu skříní, nočního stolku provádí zaměstnanec tyto činnosti výhradně za přítomnosti klienta, tak aby viděl na zaměstnance, který úklid provádí. Při hygienických nebo intimních úkonech dáváme pozor na zachování zásad intimity. Personál rovněž respektuje právo na stud klienta. Zbytečně neobnažuje klienta při ošetřovatelských a hygienických úkonech. Personál hájí právo klienta, aby byl ušetřen nežádoucího zájmu ze strany veřejnosti. Ochrana listovního tajemství je samozřejmostí.

Klient sám určuje co je jeho soukromí a co pro něho znamená porušování soukromí.

Ochrana osobních údajů

Veškerá dokumentace obsahující osobní údaje je zabezpečena proti neoprávněnému nahlížení a zneužití třetí osobou.

Ochrana před zneužíváním a zanedbáváním

Při péči je upřednostňován zájem klienta. Klient má právo na ochranu před jakoukoli formou zneužívání či zanedbávání.

Zneužívání majetkové: nátlak na změny v závěti či jiných dokumentech, nedobrovolné převody majetku, omezování vlastnických nebo uživatelských práv, neoprávněné přisvojování si důchodu.

Zanedbávání: záměrné odpírání péče, neposkytnutí přiměřených lékařských zákroků, záměrné či nedbalostní opomíjení potřeb seniora, nedostatečná či nevhodná strava, nedostatky v osobní hygieně, nezabezpečení sluchadel, brýlí či zubních náhrad.

Ochrana majetku

Každý klient má možnost mít své osobní věci uzamčené ve skříni nebo ve svém stolku. Nikdo z personálu, ale i ostatních obyvatel domova nesmí a nemůže do majetku klienta zasahovat bez jeho vědomí a svolení.

Právo na podání stížnosti

Každý klient má právo na podání stížnosti. Může to být i námět a to jak formou písemnou, tak ústním sdělením a nebo prostřednictvím „ schránky důvěry “. Klient nesmí být vystaven negativnímu přístupu a hodnocení v případě podání stížnosti. Může si za sebe zvolit zástupce, který hovoří a vystupuje jeho jménem.

Právo na poskytování dalších informací o službách

Tyto informace najde na nástěnkách, které jsou umístěny na chodbách domova. Informace podá personál domova v rámci svých pravomocí.

Ochrana před manipulací a diskriminací

Zaměstnanci domova respektují názor a přání klienta a nerozhodují za něho. Podporu péče organizují a zajišťují podle individuálního plánu, na kterém se klient spolupodílí, tím předcházejí manipulaci s klientem. Nesmí docházet k žádné formě diskriminace, např. k věkové, národnostní, víry a vyznání, rasy a přesvědčení, zdraví a nemoci a veškeré činnosti se musí přizpůsobit potřebám a možnostem klienta, nikoli naopak.

Právo nahlížet do své osobní dokumentace

Klient má právo na informace, které se týkají jeho osoby, zdravotního stavu a to podáním takovou formou, aby dobře porozuměl obsahu sděleného.

Zaměstnanci si jsou vědomi, že ochrana práv klientů není jednorázovým úkonem, ale že se jedná o kontinuální proces, který trvá po celou dobu pobytu klienta v zařízení. Senioři a klienti sociálních služeb patří ke zranitelným skupinám obyvatelstva a je naší povinností chránit jejich zájmy.

Skip to content