Desatero pro návštěvníky

1. Na návštěvu svého blízkého, přítele či známého se vhodným způsobem připravte.

2. Zvolte přiměřenou dobu a délku návštěvy. Mějte na mysli i zdravotní stav navštíveného. Zvažte také množství návštěvníků. Raději rozložte možnosti návštěv do pravidelných a častějších termínů.

3. Přijďte vhodně oblečeni, příjemně naladěni a buďte vstřícní a ochotní vyslechnout všechny obavy a strasti blízkého.

4. Klienta povzbuzujte, potěšte, uklidněte. Posilujte v něm zdravé sebevědomí a vůli k životu či ke zlepšení jeho stavu nebo k vyrovnání se s projevy jeho zdravotního stavu. Nejednejte s ním jako s malým dítětem a respektujte jeho osobnost.

5. Nesnažte se o tzv. radostný hovor za každou cenu. O velkých starostech raději mlčte, případně, je-li váš navštívený v obavách se svou nemocí, přiměřeným způsobem jej informujte. Rozhodně na něho nepřesouvejte závažná rozhodnutí. Potřebu projevit jeho názor však umožněte, vyslechněte ho a spolupracujte s ním.

6. Když hovor vázne, snažte se být iniciativní, ale nebuďte za každou cenu mnohomluvní. Současné mlčení s vaší přítomností má také svůj smysl a půvab a může být terapeuticky velmi přínosné. Sledujte, zda navštívený není příliš unaven a je-li, taktně návštěvu přerušte, resp. zkraťte, nebo ji účastně dokončete v přátelském mlčení.

7. Pamatujte na to, že zejména více nemocný člověk má právo vyjádřit nejen své obavy a strach, ale také zármutek a žal. Neodmítejte projevy lítosti, zoufalství a rezignace. Tzv. “obávané” rozhovory jsou z hlediska klienta voleny logicky a ventilace strachu má ozdravný účinek.

8. Vždy berte ohled na spoluobyvatele! Při vstupu do pokoje pozdravte všechny. Při odchodu popřejte všem dobrou náladu nebo zlepšení obtíží. Opusťte pokoj v případě, že některý spoluobyvatel je v obtížném stavu, lékař či sestra provádějí vyšetření či nějaký výkon, případně potřebuje-li vykonat toaletu v pokoji.

9. Pokud chcete svému blízkému něco přinést, vycházejte z jeho skutečných osobních potřeb – zdravotních, z jeho opravdových zájmů, z naplněných i nenaplněných chvil v průběhu dne. Můžete se poradit s ošetřovatelským personálem, se sociálním pracovníkem i pracovníkem pro využívání volného času. Uvažujte spolu s vaším blízkým. Pomozte mu udržovat i rozšiřovat jeho skutečné fyzické i psychické možnosti. Mějte na paměti jeho pocity spokojenosti.

10. Při loučení sdělte, zda a kdy přijdete příště. Slíbený termín se snažte skutečně dodržet! Nedodržená návštěva i zpoždění je vaším blízkým přijímáno úzkostně, protože naplnění času v zařízení domova spojuje právě s vaší přítomností.

Skip to content