Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1. Oficiální název

Domov seniorů Mšeno, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Mšeno
nám. Míru 1
277 35 Mšeno

Základní účel zřízení – sociální služby převážně pro seniory
Hlavní činnost – domov pro seniory, pečovatelská služba, denní stacionář, sociálně aktivizační služby

 

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Domov seniorů Mšeno, příspěvková organizace nemá zvláštní organizační složky

Organizacni struktura
Kontakty

 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

Domov seniorů Mšeno, příspěvková organizace
Boleslavská 451, 277 35 Mšeno

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Domov seniorů Mšeno, příspěvková organizace
Boleslavská 451, 277 35 Mšeno

 • 4.3 Úřední hodiny

pondělí – pátek po předchozí telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

Ústředna: +420 315 694 721, +420 315 694 722, +420 315 693 896

 • 4.5 Adresa internetové stránky

dsmseno.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

Domov seniorů Mšeno, příspěvková organizace
Boleslavská 451, 277 35 Mšeno

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flashdisk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna

Další elektronické adresy:

Kontakty

 • 4.8 Datová schránka

3ifp27f

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 188252196/0300

 

6. IČO

86595351

 

7. DIČ

CZ86595351 (organizace není plátcem DPH)

 

8. Dokumenty

 

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: dsmseno@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 3ifp27f

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov seniorů Mšeno, příspěvková organizace, Boleslavská 451, 277 35 Mšeno

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

 

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka organizace, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

 

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 • 11.2 Vydané právní předpisy

 

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13. Licenční smlouvy

V současné době Domov seniorů Mšeno, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
V roce 2021 organizace obdržela jednu žádost o informace.
V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.                                                                             

Skip to content